FANDOM


‏פרשת תולדותכתיב המקראי: תולדת) היא פרשת השבוע השישית בספר בראשית. היא מתחילה בפרק כ"ה פסוק יט ומסתיימת בפרק כ"ח פסוק ט.

דברי תורהעריכה

נֹ‏ושאים בפרשהעריכה

  • לידת יעקב ועשו: לאחר תקופת עקרות ארוכה נכנסת רבקה להריון. הבנים מתרוצצים בקרבה והיא הולכת לדרוש את ה'. התשובה שהיא מקבלת היא "שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך יפרדו". ואכן, נולדים לה שני בנים, עשו ויעקב. עשו הופך להיות צייד ויעקב יושב אוהלים.
  • מכירת הבכורה: באחד הימים בא עשו מן השדה ומוצא שיעקב מכין נזיד עדשים. הוא מבקש מיעקב לאכול מן הנזיד, ויעקב מבקש שימכור לו בתמורה את הבכורה. עשו מסכים, תוך שהוא מזלזל במופגן בבכורה, והמכירה מתבצעת.
  • יצחק בגרר: ה' מורה ליצחק להישאר בארץ ישראל, ומבטיח לו כי בזכות אברהם יזכה זרעו לגור בארץ. יצחק עובר לגור בגרר. רבקה נלקחת ממנו לבית אבימלך, אף על פי שהוא טוען שהיא אַ‏חותו. אולם אבימלך, שרואה את יצחק מצחק את רבקה, מחזיר אותה אליו ונוזף בו.
  • פרשת הבארות: יצחק מגיע לרווחה כלכלית גדולה ומגורש מגרר. הוא חופר בארות והפלשתים נכנסים במריבה איתו על הבעלות עליהן. בסופו של דבר הוא כורת ברית עם אבימלך והפלשתים מניחים לו ולבארותיו.
  • גניבת הברכות: יצחק מבקש לברך את בנו החביב עליו - עשו - לפני מותו. רבקה שומעת את הדברים ומורה ליעקב לבוא אל יצחק, להציגּ‏ את עצמו כאילו הוא עשו ולקבל את הברכה. יעקב עושה כדבריה ומקבל את ברכתו של יצחק, אף על פי שהוא תמה כיצד "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו". כשעשו מגלה שיעקב קיבל את ברכתו הוא מתכנן להרוג את יעקב אחרי מות אביהם. רבקה שומעת את הדברים ושולחת, בהסכמת יצחק, את יעקב לבית לבן אחיה.

הפטרהעריכה

ההפטרה היא בספר מלאכי שבתרי עשר, מתחילתו ועד פרק ב' פסוק ז (התימנים ממשיכים עד פרק ג' פסוק ד). מלאכי עוסק בין השאר ביחסי יעקב ועשו, וקובע כי "הלוא אח עשו ליעקב, נאום ה', ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי".

קישורים חיצונייםעריכה