Judaism Wiki
Advertisement

מצוה מהתורה לשחוט את הפסח, שנאמר (שמות יב6): ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים.

המצוה מחייבת כל אדם מישראל, רק כשהמקדש קיים, רק בארץ ישראל.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות עשה נה בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות קרבן פסח, פרק א.

בספר החינוך זוהי מצוה ה.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/005


לעמוד זה יש כתובת קצרה: עשה נה

Advertisement