Judaism Wiki
Advertisement

מצוה מהתורה לקדש חודשים ולעבר שנים, שנאמר (שמות יב2): החדש הזה לכם ראש חדשים.

המצוה מחייבת כל ציבור, בכל זמן, בכל מקום.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות עשה קנג בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות קידוש החודש, פרק א.

בספר החינוך זוהי מצוה ד.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/004


לעמוד זה יש כתובת קצרה: עשה קנג

Advertisement