Judaism Wiki
Advertisement

מצוה מהתורה לפרות ולרבות, שנאמר (בראשית א28): ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ, (בראשית ט1): ויברך אלוהים, את נוח ואת בניו; ויאמר להם פרו ורבו, ומלאו את הארץ., (בראשית ט7): ואתם, פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו בה..

המצוה מחייבת כל אדם מבני נוח, בכל זמן, בכל מקום.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות עשה ריב בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות אישות, פרק טו.

בספר החינוך זוהי מצוה א.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/001


לעמוד זה יש כתובת קצרה: עשה ריב

Advertisement