Judaism Wiki
Advertisement

מצוה מהתורה למול את הילדים, שנאמר (בראשית יז10): זאת בריתי אשר תשמרו, ביני וביניכם, ובין זרעך, אחריך: הימול לכם, כל זכר., (ויקרא יב3): וביום השמיני יימול בשר ערלתו.

המצוה מחייבת כל גבר מישראל, בכל זמן, בכל מקום.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות עשה רטו בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות מילה, פרק א.

בספר החינוך זוהי מצוה ב.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/002


לעמוד זה יש כתובת קצרה: עשה רטו

Advertisement