FANDOM


מצוה מהתורה לא לגלח שיער הנתק, שנאמר (ויקרא יג33): ואת הנתק לא יגלח.

המצוה מחייבת כל אדם מישראל, רק כשהמקדש קיים, בכל מקום.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות לא-תעשה שז בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות טומאת צרעת, פרק י.

בספר החינוך זוהי מצוה קע.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/170


לעמוד זה יש כתובת קצרה: לאו שז