FANDOM


מצוה מהתורה לא לגלות ערוות אשת איש, שנאמר (ויקרא יח20): ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה, (שמות כ12): לא תנאף.

המצוה מחייבת כל אדם מבני נוח, בכל זמן, בכל מקום.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות לא-תעשה שמז בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות איסורי ביאה, פרק א.

בספר החינוך זוהי מצוה לה.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/035


לעמוד זה יש כתובת קצרה: לאו שמז