Judaism Wiki
Advertisement

מצוה מהתורה לא לאכול את גיד הנשה, שנאמר (בראשית לב33): על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה.

המצוה מחייבת כל אדם מישראל, בכל זמן, בכל מקום.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות לא-תעשה קפג בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות מאכלות אסורים, פרק ח.

.

בספר החינוך זוהי מצוה ג.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/003


לעמוד זה יש כתובת קצרה: לאו קפג

Advertisement