Judaism Wiki
Advertisement

מצוה מהתורה לאכול את בשר הפסח על מצות ומרורים, שנאמר (שמות יב8): ואכלו את הבשר... צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו.

המצוה מחייבת כל אדם מישראל, רק כשהמקדש קיים, רק בארץ ישראל.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות עשה נו בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות קרבן פסח, פרק ח.

בספר החינוך זוהי מצוה ו.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/0062


לעמוד זה יש כתובת קצרה: עשה נו

Advertisement