Judaism Wiki
Advertisement

מצוה מהתורה לאכול את בשר הפסח בלילה, שנאמר (שמות יב8): ואכלו את הבשר בלילה הזה....

המצוה מחייבת כל אדם מישראל, רק כשהמקדש קיים, רק בארץ ישראל.

רמב"ם לא מנה מצוה זו בספר המצוות, אך פירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות קרבן פסח, פרק ח.

רמב"ן מנה מצוה זו כמצוות עשה יב בהוספות לספר המצוות.

סמ"ג לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

בספר החינוך זוהי מצוה ו.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/0061


לעמוד זה יש כתובת קצרה: רמב"ן עשה יב

Advertisement