Judaism Wiki
Advertisement

זהו מאמר לא גמור. קחו אותו כאתגר - להשלים אותו!

בתנ"ך יש כמה פסוקים שמדברים על בני מנשה בן יוסף:

ע"פ יהושוע יז1: ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף - למכיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן , נראה שלמנשה היו כמה בנים.

ע"פ בראשית נ23: וירא יוסף לאפרים בני שילשים; גם בני מכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף , נראה שלמכיר היו כמה בנים.

גם ע"פ במדבר לב39: וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה - וילכדוה; ויורש את האמורי אשר בה , יהושוע יג31: וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי, ערי ממלכות עוג בבשן, לבני מכיר בן מנשה, ל חצי בני מכיר למשפחותם , נראה שלמכיר היו כמה בנים.

עכשיו נקרא במדבר כו29: בני מנשה: למכיר משפחת המכירי; ומכיר הוליד את גלעד; לגלעד משפחת הגלעדי. אלה בני גלעד: איעזר , משפחת האיעזרי; ל חלק , משפחת החלקי. ו אשריאל - משפחת האשריאלי; ו שכם , משפחת השכמי. ו שמידע , משפחת השמידעי; ו חפר , משפחת החפרי . יש כמה דרכים לפרש את הפסוק:

נ.ב. כשכתוב ביהושע על מכיר בכור מנשה נראה לכאורה שלא היה למנשה עוד בנים .דלא מצינו עוד בנים למנשה בתורה.רק יש בקבלה שהיה למנשה עוד בן ושמו יאיר עיי ומה שכתוב ביהושע י"ז פסוק ב' .וַיְהִי לִבְנֵי מְנַשֶּׁה הַנּוֹתָרִים, לְמִשְׁפְּחֹתָם--לִבְנֵי אֲבִיעֶזֶר וְלִבְנֵי-חֵלֶק וְלִבְנֵי אַשְׂרִיאֵל וְלִבְנֵי-שֶׁכֶם, וְלִבְנֵי-חֵפֶר וְלִבְנֵי שְׁמִידָע; אֵלֶּה בְּנֵי מְנַשֶּׁה בֶּן-יוֹסֵף,זה לא בני מנשה אלא בני מכיר ובני בנים הרי הן כבנים כמו שכתב הרד"ק דזהו לשון המקרא דקורא לסבא אבא דבני בנים הרי הן כבנים והכל יבוא על מקומו בשלום

:איעזר, חלק, אשריאל, שכם, שמידע וחפר היו בניו של גלעד-בן-מכיר-בן-מנשה; בנוסף לגלעד, היו למכיר עוד בנים שנכללים ב"משפחת המכירי". לפי זה, למנשה לא היו עוד בנים בנוסף למכיר (לא נזכרה "משפחת המנשי"), בניגוד לפסוק יהושע יז1!

:איעזר וחלק היו בניו של גלעד; אשריאל, שכם, שמידע וחפר היו בניו של מכיר או של מנשה. זה סותר את מה שכתוב בבמדבר כז1: ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה ... !

ניעזר בדה"א ז14: בני מנשה: אשריאל אשר ילדה; פילגשו הארמייה ילדה את מכיר אבי גלעד. ומכיר לקח אישה, לחופים ולשופים, ושם אחותו מעכה, ושם השני צלפחד ; ותהיינה לצלפחד בנות. ותלד מעכה, אשת מכיר, בן, ותקרא שמו פרש, ושם אחיו שרש; ובניו - אולם ורקם. ובני אולם - בדן; אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה. ואחותו המולכת ילדה את אישהוד ואת אביעזר ואת מחלה. ויהיו בני שמידע אחיין ו שכם ולקחי ואניעם . נראה מכאן, שאשריאל היה בנו של מנשה מאשתו החוקית, ומכיר היה בנו של מנשה מפילגשו הארמיה. את שאר הפסוקים לא הצלחתי להבין.

מקורות[]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בלא גמור בכלל וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2002-11-01 00:43:44.

תגובות[]

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי)
יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות.
אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/kma/qjrim1/bny_mnje


Advertisement