Judaism Wiki
Advertisement
Compass.jpg

שמות הכיוונים בעברית נולדו מנקודת מבט האדם, שבהקיצו בבוקר נושא עיניו קדימה למזרח - שם עולה השמש.

ארבע רוחות השמיים נקראו במקורות בשמות שונים. ניתן להעלות השערות שונות למקורותם.

מזרח[]

ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה.
-- שמות כז13

נקרא בתורה קדמה, על שם העם "הקדמוני" שישב במזרח הארץ:

את-הקיני ואת-הקנזי ואת הקדמני.
-- בראשית טו19

או על שם ארץ קדם הנמצאת מעבר לנהר פרת:

ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל-ארץ קדם.
-- בראשית כה6
וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני-קדם.
-- בראשית כט1

או מלשון "קדימה": לפני שהצפון נעשה הכיוון המרכזי, היו רגילים לכוון על ידי כך שעומדים לכיוון שממנו השמש זורחת (ומכאן "מזרח"). מימין דרום ומשמאל צפון.

מכאן הביטוי המקביל ל:"לאבד את הצפון" - "לאבד אוריאנטציה". Orient פירושו מזרח (בלטינית Oriri=לעלות, השמש העולה), (אוריאנטלי = מארצות המזרח).

גם המילה "לבנט", במשמעות של לקום, לעלות, קושרה לצד מזרח, והיום לבנטיני=מזרחי.

מערב[]

למען ידעו ממזרח-שמש וממערבה כי-אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד.
-- ישעיהו מה6

השם מערב מלשון ערב, הכיוון בו השמש שוקעת בערב.

נקרא בתורה גם "ימה" על שם הים הגדול, הים התיכון התוחם את הארץ ממערב:

וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה-יהיה לכם גבול ים.
-- במדבר לד6

(נחמיה יד8): וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יֵצְאוּ מַיִם חַיִּים מִירוּשָׁלַ‍ִם חֶצְיָם אֶל הַיָּם הַקַּדְמוֹנִי וְחֶצְיָם אֶל הַיָּם הָאַחֲרוֹן בַּקַּיִץ וּבָחֹרֶף יִהְיֶה

ים התיכון נקרא "הים האחרון" כי הוא נמצא מאחור (כאשר המזרח מקדימה), והים הקדמוני, הנמצא מקדם, הוא ים המלח.

השם מערב מלשון ערב, הכיוון בו השמש שוקעת בערב.

וראה גם שימוש במילה "אחרי" לציון מערב בשופטים יח, יב.

דרום[]

3 כינויים לצד דרום בפסוק אחד:

בן-אדם שים פניך דרך תימנה והטף אל-דרום והנבא אל-יער השדה נגב.
-- יחזקאל כא2

נקרא בתורה "נגבה" על שם ארץ הנגב הנמצאת בדרומה של ארץ ישראל:

ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב.
-- בראשית כד62
עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על-הים ועל יד הירדן.
-- במדבר יג29

נקרא גם תימנה, על שם ארץ תימן, ואולי מלשון "ימין" (כאשר המזרח מקדימה).

צפון[]

ומדתם מחוץ לעיר את-פאת-קדמה אלפים באמה ואת-פאת-נגב אלפים באמה ואת-פאת-ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים.
-- במדבר לה5

המילה צפון על שם ארץ צפון:

והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל-נהר-פרת.
-- ירמיהו מו10
גמר וכל-אגפיה בית תוגרמה ירכתי צפון ואת-כל-אגפיו עמים רבים אתך.
-- יחזקאל לח6

ועל שם הר צפון שישב בקרן הצפונית-מערבית של הארץ:

ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי-אל ארים כסאי ואשב בהר-מועד בירכתי צפון.
-- ישעיהו יד13
ויאמר יהוה אלי מצפון תפתח הרעה על כל-ישבי הארץ.
-- ירמיהו א14

כיוון שירושלים היתה הכי פחות מוגנת מכיוון צפון.

ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד-חובה אשר משמאל לדמשק.
-- בראשית יד15

המצפן מצביע לכיוון הצפון ומכאן שמו. לכן בימינו אנו רגילים "להצפין" את המפות.

מקורות[]

הערות[]

  • "דרום" מלשון מה?
  • למה שונה הסדר בין:
ויהוה אמר אל-אברם אחרי הפרד-לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן-המקום אשר-אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה.
-- בראשית יג14

לבין:

והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל-משפחת האדמה ובזרעך.
-- בראשית כח14
Advertisement