Judaism Wiki
Advertisement


לפני שברא ה' את האדם (בראשית א 26): ויאמר א-להים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו , וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ .

אבל בבריאת האדם עצמה נאמר (בראשית א 27) ויברא אלוהים את האדם בצלמו , בצלם אלהים ברא אותו; זכר ונקבה ברא אותם .

למה לא נאמר שהאדם נברא "בדמותו" אלא רק " בצלמו "?

תשובה [גלעד ביר, 2:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: השאלה היא לא למה בפסוק 27 לא נכתב "בדמותו", אלא למה בפסוק 26 כן נכתב "כדמותנו". והתשובה היא - כדי לפתור את בעיית האבטלה! התנ"ך הופץ במליארדי עותקים, וכל מילה בו מספקת תעסוקה להמוני אנשים ברחבי העולם!

בדברי ה' לנוח (בראשית ט7) נאמר: " ואתם - פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו בה ". מה משמעות הציווי " שרצו "?

תשובה [גלעד ביר, 3:00 בלילה, על הדשא במקוה-ישראל]: המילה "כדמותנו" נכתבה כדי לפתור את בעיית האבטלה; אז המילה "שרצו" נכתבה כדי ליצור את בעיית האבטלה!!!

Advertisement